Tag Archive: อพวช.

ส.ค.
03

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18

20190803Physics

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี ร่วมกับองค์การพิพิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ สนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85079 Share

ส.ค.
04

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗ (Thailand Water Rocket Championship#17) รอบคัดเลือกภาคกลาง

20180804Water Rocket_99

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗ (Thailand Water Rocket Championship#17) แข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง ในวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ สนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น ประเภทความแม่นยำ และประเภทความไกล ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67932 Facebook: https://goo.gl/n1RPLG Share

ก.พ.
11

โครงการอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2560

20180211coopsci_62

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ ขุนอินทร์ นายสมชาย แสงใสแก้ว นางสาวสมใจ โต๊ะทอง และนายกฤช เสนามนตรี วิทยากรจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร และมาตรฐานคุณภาพที่จำเป็นในสถานประกอบการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การนำเสนอผลงาน ประกวดผลงาน และการจัดทำรูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพ่ิมเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59983 Share

ม.ค.
26

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเข้าร่วมงานแถลงข่าว เรื่อง “สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกที่ถูกค้นพบโดย อพวช.”

20180126Bio_23

  นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานแถลงข่าว เรื่อง “สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกที่ถูกค้นพบโดย อพวช.” และรับฟังการเสวนา เรื่อง “สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่สำคัญอย่างไรกับคนไทยในยุค 4.0 และส่งผลอย่างไรกับโลก เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (อพวช.) เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59264 Share