Tag Archive: เทคโนคอม

มิ.ย.
20

พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานพิธีไหว้ครู เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8245 Share