Tag Archive: เทศบาลลาดสวาย

ส.ค.
25

โครงการบริการวิชาการเรื่อง การผลิตสเปรย์ไล่ยุงแก่ประชาชนในเขตเทศบาลลาดสวาย

chem20140825_02

คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง การผลิตสเปรย์ไล่ยุงแก่ประชาชนในเขตเทศบาลลาดสวาย โดยมี ผศ.ดร.จตุพร เผ่งพงษ์ไทย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ และ อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ เป็นวิทยากรการผลิตสเปรย์ไล่ยุง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม เทศบาล ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ภาพโครงการจาก : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23419 Share

ส.ค.
14

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร ” การผลิตยาสระผมสมุนไพร ” เทศบาลลาดสวาย

chem20140808_11

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร “การผลิตยาสระผมสมุนไพร” เทศบาลลาดสวาย โดยมีคณะวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ และ อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ร่วมฝึกอาชีพให้กับประชาชนเทศบาลลาดสวาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 – 17.00 ณ ห้องประชุมเทศบาลลาดสวาย ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22995 Share