Tag Archive: เยี่ยมชม

มิ.ย.
20

สาขาวิชาชีววิทยา เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

20190619bio

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78477 Share

พ.ย.
16

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) เข้าเยี่ยมชมและพบปะหารือเกี่ยวกับโครงการวิเคราะห์ถ่านแมกคาดีเมีย เพื่อหารังสีอินฟาเรดในการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

20181116วว_77

ดร.อนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์ ผู้บริหารจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) และ คุณธนินท์รัฐ วรโชติปวรภาคิน ผู้ประกอบการ บริษัท ภูมิภาคินณ์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมและพบปะหารือกับ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาฟิสิกส์ หัวหน้าภาคเคมี หัวหน้างานสหกิจศึกษา และคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ซึ่งได้พูดคุยกันเกี่ยวกับ โครงการวิเคราะห์ถ่านแมกคาดีเมีย เพื่อหารังสีอินฟาเรดในการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน ซึ่งจะดำเนินการวิจัยในระยะที่ 1 โดย คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม …

Continue reading »

ก.ย.
26

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20180926IT_08

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาในสาขาวิชาฯ จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70664 Share

ก.พ.
15

สาขาวิชาชีววิทยา เยี่ยมชมโรงงาน Industrial Visiting at Ichitan Green Factory Ayutthaya, Thailand

20180215Bio_18

อาจารย์ และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รวมถึงนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณไต้หวัน และคณาจารย์จากประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมโรงงาน Industrial Visiting at Ichitan Green Factory Ayutthaya, Thailand เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/61297 Share

เม.ย.
04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Batangas State University (BSU) ประเทศฟิลิปปินส์

20170404BSU

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Batangas State University (BSU) ประเทศฟิลิปปินส์ ในการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะฯ ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/47696 Share

พ.ย.
01

สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

20161101physics_21

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดยมี ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล และ ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ เป็นผู้ประสานงานและดูแลนักศึกษาในการเข้าเยี่ยมชม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42928 Share

ก.ค.
29

คณะกรรมการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาศักยภาพและความพร้อมของ มทร.ธัญบุรี และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2

20140728

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารของมทร.ธัญบุรี และ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมของมทร.ธัญบุรี และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ในการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเะกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22539 Share

ธ.ค.
19

หอการค้าจังหวัดปทุมธานีเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (Lab) ของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

2013December19-1

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและสังคม กับ หอการค้าจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี และในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะฯ ให้การต้อนรับ นายวรชัย ชูชัยศรี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี และบุคลากร ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (Lab) ภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา ภาพการเยี่ยมชมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17680 Share