Tag Archive: เลือกตั้งกรรมการประจำคณะ

ก.ค.
09

เลือกตั้งกรรมการประจำคณะ (ประเภทกรรมการจากคณาจารย์)

20180709sci_22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ (ประเภทกรรมการจากคณาจารย์) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 (เวลา 08.30-15.30 น.) ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67130 Share

ก.พ.
01

เลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ

20180201sci_98

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-15.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59382 Share