Tag Archive: เศรษฐกิจพอเพียง

ก.พ.
27

กิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ตามรอยวิถีเกษตรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

20180227sci_05

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ตามรอยวิถีเกษตรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักศึกษาจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากดำเนินการกิจกรรมเสร็จสิ้น หรือ After Review Action โดยนักศึกษาได้นำเสนอแนวทางที่จะต่อยอดและถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ยังเป็นส่งเสริมการเรียนของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/61428 Share

ก.ค.
16

การประชุมวิชาการและนิทรรศการเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

banner_sci11-15june55

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ เอี่ยมประภา ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการเรื่อง การนำความรู้และเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดนิทรรศการคู่ขนานกับการประชุมภายใต้หัวข้อ Towards a Sufficiency Economy : a New Ethical Paradigm for Sustainability In Homage to The Philosophy on Sufficiency Economy : by His Majesty the King Bhumiblo Adulyadei ระหว่างวันที่ 11 …

Continue reading »