Tag Archive: แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

พ.ย.
22

ผศ.ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม ใช้หลักการ STEM Education บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา เคมี 2

chem_02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง STEM Education (Science Technology Engineering and Mathematics Education) มาบูรณาการกับการเีรียนการสอนในรายวิชา 09210127 เคมี 2 (Chemistry 2) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17208 Share