Tag Archive: แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ธ.ค.
14

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

actionplan2019

Share

เม.ย.
30

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180425sci_233

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และถ่ายทอดและทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 และได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักการคิดด้วยภาพในการทำงาน พร้อมทั้งร่วมรับฟังการนำเสนอการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง จังหวัดตราด ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64040 Share

ม.ค.
16

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Share