Tag Archive: แสดงความยินดี

ส.ค.
09

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการบูมแสดงความยินดีในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Prohibition of Boom Training1

Share

ก.ค.
13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์

Asst.Tipat

Share

ต.ค.
11

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิทยา พุ่มพวง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวินัยและจริยธรรม

pitthaya

Share

ก.ย.
25

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิทยา พุ่มพวง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

asst.Dr.Phitaya

Share

ก.ย.
19

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

IEI2018Bio_16

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวชลธาร ชูวงษ์ ชายธีระพงษ์ ทองบุตร นางสาววราภรณ์ เพ็งอุ่น และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ณัฐชยา คำรังษี สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงาน (“The 10th International Exhibition of Inventions” เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน) ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ หอเกียรติยศ ราชมงคลธัญุบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69754 Share

ส.ค.
19

พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำการศึกษา 2560

20180819congratulate_109

  นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำการศึกษา 2560 แก่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ นายเอกชัย กลิ่นกุสุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยมีผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68683 Share

มิ.ย.
25

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมลรัตน์ สมบุตร ที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์

congratulation-kamonrat

Share

มี.ค.
13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ที่เข้ารับรางวัลทุนช่วยเหลือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170310naris_07-1

Share

ธ.ค.
11

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2556

20141210_11

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2556 วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี Share

ธ.ค.
11

แสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20141210comsci_05

คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ ห้องชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25215 Share

Older posts «