Tag Archive: โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

มี.ค.
11

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

2014March08

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย คณบดี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ และผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมมือกันปลูกกล้าไม้เบิกนำด้วยเทคนิคทางชีวภาพบริเวณนากุ้งร้าง ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก หมุู่3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/19980 Share

พ.ค.
20

โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

banner_s20-05-56_2

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด คณบดี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ และผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับประชาชนในชุมชนตำบลโคกขาม ร่วมมือกันปลูกกล้าไม้เบิกนำด้วยเทคนิคทางชีวภาพบริเวณนากุ้งร้าง ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในโครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=4816 >> ดาวน์โหลดรายงานการดำเนินโครงการ  : << …

Continue reading »

มี.ค.
13

โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

banner_sci130356_2

Share