Tag Archive: โครงการค่ายคณิตคิดส์คอม

มิ.ย.
15

โครงการค่ายคณิตคิดส์คอม (Math and Com for Kids)

banner_sci26may55

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการค่ายคณิตคิดส์คอม (Math and Com for Kids) ให้กับนักเรียนมัธยมตอนต้น ของโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จำนวน 80 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนในการแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้การสื่อสารความรู้ความคิดทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เพื่อการเชื่อมโยงความรู้ และเสริมสร้างเจนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ต.โคกคาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13398 Share