Tag Archive: โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.ค.
04

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170104sci

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2560 ณ ห้อง ST-1 906 ห้องเรียนต้นแบบ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี Mr. Daniel McIssac อาจารย์ชาวแคนาเดียน ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/44468 Share