Tag Archive: โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

มี.ค.
31

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

20170330sci_13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญุบรี จัดโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยาอบรมการผลิตเครื่องดื่มข้าวโปรตีนสูงเสริมสารชีวนะ สาขาวิชาฟิสิกส์อบรมการทำตู้อบแห้งพลังแสงอาทิตย์ และภาควิชาเคมีอบรมการผลิตครีมถนอมผิวจากน้ำข้าวอินทรีย์ นอกจากนี้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมกันเก็บข้อมูลจากชุมชนเพื่อที่จะนำข้อมูลไปจัดทำเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ของชุมชนอีกด้วย ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/47002 Share