Tag Archive: โครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน “โครงการผลิตจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชและศัตรูแมลงเพื่อการเกษตรอินทรีย์ (บึงกาสาม)”

ม.ค.
25

โครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน “โครงการผลิตจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชและศัตรูแมลงเพื่อการเกษตรอินทรีย์ (บึงกาสาม)”

20190125-sci_218

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดโครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน “โครงการผลิตจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชและศัตรูแมลงเพื่อการเกษตรอินทรีย์ (บึงกาสาม)” ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านลุงเล็ก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี หัวข้อการอบรม “การผลิตจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชและศัตรูแมลงเพื่อการเกษตรอินทรีย์” ให้กับเกษตรกรเครือข่ายชุมชนบึงกาสามและชุมชนใกล้เคียงที่สนใจ ช่วยให้เสามารถผลิตสารควบคุมโรคพืชและศัตรูแมลงได้เอง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการเพาะปลูก ผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้มาตรฐาน GAP หรือ Organic Thailand ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการ ระยะที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “การผลิตจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชและศัตรูแมลงเพื่อการเกษตรอินทรีย์” ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บึงกาสาม ปทุมธานี …

Continue reading »