Tag Archive: โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มี.ค.
31

โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

20170330sci_16

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และร่วมกิจกรรมลงแขกหว่านสารอาหารเสริมจุลินทรีย์นาโน ร่วมกับ ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย จัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/47132 Share