Tag Archive: โครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์

ต.ค.
09

โครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์

sci_46

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาแสดงศักยภาพ ประสบการณ์ที่ได้จากการออกสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2555 ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ชี้แจงเรื่องโครงงานสหกิจศึกษาพร้อมทั้งให้โอวาทกับนักศึกษาทุกสาขาวิชา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15071 Share