Tag Archive: โครงการฝึกอบรมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2557

พ.ย.
28

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2559

20161127physics

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง ST-1712 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43237 ภาพโดย ดร.นริศร์ บาลทิพย์ Share

พ.ย.
19

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2559

20161119coopsci_05

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประภาส ทองรัก ์มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง Smart classroom อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43133 Share

พ.ย.
07

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์

20161106physics_04

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง ST-1715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42822 Share

ก.ย.
26

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2559

20160923coopsci_03

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 25 กันยายน 2559 ณ ห้อง ST-1715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/41931 Share

ก.ย.
18

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์

20160918coopsci_02

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากุล และดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ” ภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 ณ ห้อง ST-1715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/41537 Share

มี.ค.
23

โครงการฝึกอบรมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2557

20150321coop_12

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2557 การแบ่งกลุ่มปฏิบัติเรื่อง ประสบการณ์ของการออกสหกิจศึกษา เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ และการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยวิทยากรศิษย์เก่าจากภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ และ เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดย ผศ.ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานของคณะฯ ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26616 Share