Tag Archive: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน

มี.ค.
03

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

20170302physics_02

ดร.ศราวุธ ใจเย็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/46386 Share

ส.ค.
14

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร ” การผลิตยาสระผมสมุนไพร ” เทศบาลลาดสวาย

chem20140808_11

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร “การผลิตยาสระผมสมุนไพร” เทศบาลลาดสวาย โดยมีคณะวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ และ อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ร่วมฝึกอาชีพให้กับประชาชนเทศบาลลาดสวาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 – 17.00 ณ ห้องประชุมเทศบาลลาดสวาย ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22995 Share

ส.ค.
14

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM

sci_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM (Sciences Technology Engineering and Mathematics) ระหว่างวันที่ 5 -7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7616 Share

เม.ย.
09

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน

banner_s18-04-56_3

ภาควิชาเคมีจัดบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน หมู่ที่ 1, 6, 8 และ หมู่ที่ 11 ณ เขตลาดสวาย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา <<Gallery ภาพกิจกรรม>> รูปภาพจาก : ภาควิชาเคมี Share