Tag Archive: โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.ค.
10

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170107sci

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นางฐาปณี บุณยเกียรติ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี มาอบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายเรื่องการปรับปรุงตัวชี้วัดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2560 ณ ภูธารา รีสอร์ท อ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภาพบรรยากาสเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/44758 Share