Tag Archive: โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน

ก.พ.
02

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150202sci_04

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งได้นำทีมบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ เดินทางไปศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ในการนี้ ผศ.ดร.อุดม ทิพราช รองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25932   บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT,KM) ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25998 Share

พ.ค.
08

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_29

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระหว่างวันที่ 5 – 7  พฤษภาคม  2557 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้บรรยายเรื่อง การสร้างความคิดเชิงบวกในการทำงาน เพื่อสร้างจิตสำนึก ทัศนคติเชิงบวก ที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างประสบความสำเร็จ  ทั้งในเรื่องของการเป็นผู้เริ่มต้น  การเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน  และให้กำลังใจแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21081   Share

มิ.ย.
01

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci 95

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยจิตบริการและจิตสาธารณะ วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7794 Share