Tag Archive: โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.ค.
11

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุน

20160106-9sci_28

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร เรื่อง “การทำงานเป็นทีมกับการปลูกจิตสำนึกรักในองค์กร” ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2559 ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่ ในโอกาสนี้บุคลากรของคณะฯ ได้ไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้การต้อนรับ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32570 Share

ธ.ค.
28

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติการทำงานเป็นทีม และการเขียนตำรา/หนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

20151223sci

คณะวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการย่อยที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติการทำงานเป็นทีม และการเขียนตำรา/หนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 ณ อิมภูฮิลล์ รีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/33271 Share

ธ.ค.
15

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20151215Test

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกำหนดการ โครงการย่อยที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากหลักสูตรและรายวิชา” วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Share