Tag Archive: โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเิ่พิ่มทักษะวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก.พ.
10

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560

20170208sci_05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560/แนวปฏิบัติในการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ/การทำงานเป็นทีมและการปลูกจิตสำนึกรักในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสู่อุดมศึกษาไทย 4.0 และ เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45991 Share

ก.พ.
08

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

20170208sci_04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560/แนวปฏิบัติในการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ/การทำงานเป็นทีมและการปลูกจิตสำนึกรักในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายเรื่อง การปรับปรุงตัวชี้วัดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับเกียรติจากคุณฐาปณี บุณยเกียรติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี มาอบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการอบรมเพื่อเสนอของบประมาณและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการของบประมาณ การเบิกจ่ายเงินตามกฏหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน การเดินทางไปราชการ และโครงการ ่ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45981 Share

มิ.ย.
06

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเิ่พิ่มทักษะวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_03

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายผู้สอน “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์” เพื่อให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเองทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 ตลอดจนเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัย และเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13041 Share