Tag Archive: โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทึ่พึงประสงค์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี”

เม.ย.
05

การสัมภาษณ์คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี”

20170405sci_11

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี” ณ Normal University of Hainan,China สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/47792 Share

มี.ค.
31

โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทึ่พึงประสงค์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี”

20160330diamond

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการคัดเลือกโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทึ่พึงประสงค์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 206 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น “นักศึกษาเพชรราชมงคลธัญบุรี” ได้แก่นายธีรัตน์ เกษมวรรณ นักศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ นางสาวกัญญามินท์ โปลิสพิทักษ์ นักศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยา และ นายศิริชัย สุขสถิตย์ นักศึกษาภาควิชาเคมี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/35139 Share