Tag Archive: โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ส.ค.
18

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จังหวัดปทุมธานีแบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1

20150815sci_80

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จ.ปทุมธานี แบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1 โดยมีกิจกรรมการหว่านปุ๋ยการปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยกล้าหัวเชื้อราตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ราชมงคลธัญบุรี เฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติโดยมีผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ เป็นวิทยากรเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 หมู่บ้านบึงกาสาม หมู่ 7 คลอง 9 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30444 Share

ส.ค.
18

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรยายและการปฏิบัติ เรื่อง วิธีเขียนโปรแกรม Scatch เบื้องต้น

20150814com_10

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี จัดบรรยายและการปฏิบัติ เรื่อง วิธีเขียนโปรแกรม Scatch เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้โดยมี ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินแหยม และอาจารย์คงเทพ บุญมี ใหเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จังหวัดปทุมธานีแบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสมยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1 ในวันที่่ 14 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ คลอง 9 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30393 Share

ส.ค.
18

การบรรยายเรื่อง การผลิตสารปรับปรุงชีวภาพด้วยนวัตกรรมชีวภาพ และ การปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง

20150814bio_07

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายเรื่อง การผลิตสารปรับปรุงชีวภาพด้วยนวัตกรรมชีวภาพ และ การปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง โดยมี ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ และผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ที่ทำการหมู่บ้านบึงกาสาม หมู่ 7 คลอง 9 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/ Share

ส.ค.
18

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดบรรยายเรื่อง วิธีการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความรู้เรื่องดาราศาสตร์

20150814physic_11

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดบรรยายเรื่อง วิธีการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และการปฏิิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดย ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล และ อ.ชนกนันท์ บางเลี้ยง เป็นวิทยากร และการบรรยายความรู้เรื่องดาราศาสตร์ และการปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจท้องฟ้าจากความรู้ทางดาราศาสตร์ โดยอาจารย์กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ เป็นวิทยากร ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที 14สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ คลอง 9 ต.บึงกาสาม …

Continue reading »

ส.ค.
26

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

sci_39

การพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนสหกรณ์หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอาชีพด้วยเทคนิคทางชีวภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Share

ส.ค.
10

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (ภาษาไทย) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (อังกฤษ) Share

ส.ค.
29

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

สา่ขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินโครงการใช้โปรแกรม Macromedia Dream weaver สำหรับการสร้างเอกสารเว็บเพจให้กับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และนักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 58 หมู่ 3 ถนนสหกรณ์นิคมเกลือ-โคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=9465 Share