Tag Archive: โครงการร่วมมือร่วมกันฝ่าฟันฐานวิทย์ (คณิต-คอมพ์)

ก.พ.
11

โครงการร่วมมือร่วมกันฝ่าฟันฐานวิทย์ (คณิต-คอมพ์)

2014-02-09sci_07

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โครงการย่อยที่ 2 : โครงการร่วมมือร่วมกันฝ่าฟันฐานวิทย์ (คณิต-คอมพ์) โดยมี อาจารย์ธาวัลย์ อัพวา อาจารย์โอม สถิตยนาค และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิทยากรในแต่ละฐาน เรื่องพิชิตสมองปะลองความคิด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/19219   …

Continue reading »

ก.พ.
10

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4 อัลบัม 3

2014-02-08sci_28

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  โครงการย่อยที่ 2 : โครงการร่วมมือร่วมกันฝ่าฟันฐานวิทย์ (คณิต-คอมพ์) โดยมี ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม และนางสาวพจรินทร์ ผาสุข เป็นวิทยากร เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วย JOOMLA เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม …

Continue reading »