Tag Archive: โครงการสร้างจิตสาธารณ

พ.ย.
16

โครงการสร้างจิตสาธารณะและปลูกฝังค่านิยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20181116sci_112

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการจิตอาสา ทำความสะอาดหลังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสาธารณะหรือจิตอาสาและปลูกฝังค่านิยมเพื่อรับใช้สังคมรวมทั้งเรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70988 Share