Tag Archive: โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มิ.ย.
20

โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20160618DNA_20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/37768 Share

มิ.ย.
05

โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการมีพฤติกรรมตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม อันส่งผลไปยังการพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพชีวิตของบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาองค์กรในภาพรวมอย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไป โดยมีพระวิทยากรจากวัดปัญญานันทาราม มาบรรยาย เรื่อง จริยธรรมนำทางชีวิตการทำงานมีสุข เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21382 Share