Tag Archive: โครงการอบรมการผลิตกระดาษเชิงหัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ต.ค.
30

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตกระดาษเชิงหัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

bio_03

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตกระดาษเชิงหัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  โดยมีผศ.สุจยา ฤทธิศร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาถ่ายทอดให้แก่ประชาชน หมู่ 2 ต.คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16754 Share