Tag Archive: โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เม.ย.
05

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2558

20150404comsci_09

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส ให้กับเยาวชนในสถานสงเคราะห์บ้านธัญพร จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ SC1814 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27076 Share

ก.ค.
07

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

comsci20140705_02

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส ระหว่างัวนที่ 5 -6 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 8 ห้อง 1812 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการออกแบบสติกเกอร์โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustration ติดลงบนเสื้อ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21982 Share

เม.ย.
10

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2014April08-2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้นหรับหรับบุคลากรของคณะฯ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลโดย Cloud Storage โดยใช้ One Drive และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ Alfresco โดยมี อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์คงเทพ บุญมี และอาจารย์รักษารัตน์ ขนานขาว เป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้ ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมี่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ห้อง Sc 1809 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20669 Share