Tag Archive: โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ IELTS สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

ม.ค.
29

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

2019029TOEIC_13

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ โดยมีอาจารย์นิกร เทพทอง ในหัวข้อ TOEIC Part 3: Short Conversation ลักษณะข้อสอบบทสนทนา ฝึกทำข้อสอบ ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74507 Share

พ.ค.
13

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ

20160511sci_03

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ โดยมี Mr Gordon James เป็นวิทยากรในหลักสูตร ระหว่างวันท่ี่ 23 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2559 โดยมีงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากุล และ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นผู้ดำเนินโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36730 Share

มิ.ย.
17

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ IELTS สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

sci_09

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ IELTS สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน – 14  กรกฎาคม  2557 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม SC1307 เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาอังกฤษในการการทำตัวอย่างข้อสอบ IELTS เพิ่มขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21666 Share