Tag Archive: โครงการอบรมสมุนไพรในชีวิตประจำวัน

มิ.ย.
27

โครงการอบรมสมุนไพรในชีวิตประจำวัน ณ สถานสงเคราะห์ บ้านธัญญหญิง จ.ปทุมธานี

chem25-06-2014_62

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมสมุนไพรในชัวิตประจำวัน เรื่อง ผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผสมสมุนไพร ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 ณ สถานสงเคราะห์ บ้านธัญญหญิง จ.ปทุมธานี โดยทีมวิทยากร ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.สมพรเพลินใจ ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ คุณเยาวมาลย์ น้อยใหม่ คุณตรีดาว ใยเทศ คุณเณศรา แก้วคง คุณสุนีย์ วงษ์วาศ คุณมนัสวี ทองโสภณ และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือทุกท่าน ภาพบรรยาการเพิ่มเติม …

Continue reading »