Tag Archive: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

มิ.ย.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

20190627Physics_30

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที ดร.ปรีดา พัชรมณีปกรณ์ ผศ.ดร.ประนอม พันธ์ไสว และ ดร.รสริน เจิมไธสง มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79856 Share

ม.ค.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อนักวิจัย

20180127stem_09

ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล และ อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อนักวิจัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.และ สพฐ.เพื่ีอส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำงานวิัจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59108 Share

ก.ย.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20170923sci_114

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ โฮม แอนด์ ฮิลล์ รีสอร์ส จังหวัดนครนายก และการศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับการแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 20 ปี ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55203 Share

ก.ย.
07

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Internet of Things and Ontology

20170907UII_68

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Internet of Things and Ontology เพื่อเป็นการสนองนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือด้านวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ของ Islamic University of Indonesia (UII) และอาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี มาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้อง ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54482 Share

ก.ค.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำ มคอ. (มคอ.3, มคอ.4, มคอ. 5, และ มคอ.6)

20170724sci_11

คณะวิทยาศาสตรต์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำ มคอ. (มคอ.3, มคอ.4, มคอ. 5, และ มคอ.6) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมควร สนองอุทัย เป็นวิทยากร ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย หัวหน้างานหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53000 Share

พ.ค.
31

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4

20170531KM_22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมควร สนองอุทัย และ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50843 Share

พ.ค.
21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา

20170520stem

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบรี เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตลอดจนยกระดับคุณภาพของนักเรียนในรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา และ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเรียนต้นแบบ ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “Introduction to Engineering” และ “Engineering Conceptual Design” ดร.จุฬาลักษณ์ …

Continue reading »

พ.ค.
12

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R” ครั้งที่ 2

20170511R2R_03

พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ สายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R” ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50459 Share

พ.ค.
09

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3

20170509KM_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โดยมีการแบ่งกลุ่มการจัดการองค์ความรู้ ดังนี้- กลุ่ม “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการกับ STEM” โดย ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข – กลุ่ม “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Q1- Q2” ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50376 Share

พ.ค.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM

20170505Stem

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเรียนต้นแบบ ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ดร.นิธวัฒน์ ชูสกุล อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์โอม สถิตยนาค ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ และ ดร.กมลรัตน์ …

Continue reading »

Older posts «