Tag Archive: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พ.ค.
04

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R”

20170502R2R_49

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R” โดยมี ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/49404 Share

เม.ย.
20

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

20170420KM-STEM_30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 โดยมีการแบ่งกลุ่มการจัดการองค์ความรู้ ดังนี้ – กลุ่ม “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการกับ STEM” – กลุ่ม “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Q1-Q2” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ST-1217 และ ห้อง ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48138 Share

มี.ค.
25

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีสู่ชุมชน”

20170325chem_04

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีสู่ชุมชน” ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ หมู่บ้านพรธิสาร5 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/47385 Share

ก.พ.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษาให้กับบุคลากรสายวิชาการ มทร.ธัญบุรี

20170204STEM_67

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษาให้กับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม วันที่ 4 ก.พ. 2560 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45692 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม วันที่ 5 ก.พ. 2560 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45693 Share

ก.ย.
15

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Internet of Things” เพื่อเป็นการสนองนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือด้านวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

20160915comsci_65

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Internet of Things” เพื่อเป็นการสนองนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือด้านวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ของ Islamic University of Indonesia (UII) และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/41601 Share

ส.ค.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

20160806chem_06

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน (งบประมาณปี 2558) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/41033 Share

ก.ค.
27

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM

20160725stem_04

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) โดยมี รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 9 ST-1 906 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 25 กรกฎาคม 2559 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38582 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 26 กรกฎาคม 2559 …

Continue reading »

พ.ค.
02

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำส้มสายชูพร้อมดื่มจากผลไม้

20160501bio_30

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำส้มสายชูพร้อมดื่มจากผลไม้ ณ ชุมชนคลองห้า ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2559 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36610 Share

เม.ย.
01

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ชุมชนคลองเก้า จังหวัดปทุมธานี

20160329chem_07

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ชุมชนคลองเก้า จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ชุมชนคลองเก้า ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/35800 Share

ม.ค.
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำผลิตภัณฑ์ไอซ์เจล และ อะโรเมติกบาล์มสูตรสมุนไพร

20160118Chem_13

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำผลิตภัณฑ์ไอซ์เจล และ อะโรเมติกบาล์มสูตรสมุนไพร ในงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 “นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/33079 Share

Older posts «

» Newer posts