Tag Archive: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ม.ค.
15

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิตและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Base Learning

20160115math_18

สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิตและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Base Learning ให้แก่อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รตินันท์  บุญเคลือบ จากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรในครั้งนี้  วันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32500 Share

ธ.ค.
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากหลักสูตรและรายวิชา”

20151217sci_59

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากหลักสูตรและรายวิชา” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ เป็นวิทยากร ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32358   Share

ส.ค.
31

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงและการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 1

20150828sci

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงและการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ ST-1 809 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ โดยมีวิทยาการคือ อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม และอาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30802 Share

ก.ค.
16

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) ครั้งที่ 4

20150715KM_04

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) ครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก ได้แก่ ผศ.สมควร สนองอุทัย และ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ มาให้ความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการ ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST 1306 และห้อง ST 1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29422 Share

ก.ค.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150702sci_58

ผศ.ดร.สิริแข พงษสวัสดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติในเรื่องการป้องกัน อัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทรัพยากร งบประมาณ และลดความเสี่ยง โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ จากสถานีดับเพลิง เทศบาลตำบลธัญบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงชกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29167 Share

มิ.ย.
29

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) ครั้งที่ 3

2

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ST 1306 และห้อง ST 1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29150 Share

มิ.ย.
19

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 4

1

คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 4 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน ซึ่งจัดโดยศูนย์การพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป 13 ชั้น) ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29069 Share

มิ.ย.
17

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

201506015sci_03

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมี ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว ประธานหลักสูตรปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29015 Share

มิ.ย.
12

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 3

201506011sci_08

คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 3 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน ซึ่งจัดโดยศูนย์การพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป 13 ชั้น) ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29004 Share

พ.ค.
29

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร

20150529SAR

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28531 Share

Older posts «

» Newer posts