Tag Archive: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พ.ค.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร

20150528SAR_14

ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร สาขาเคมี สาขาชีววิทยา และสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28476 Share

พ.ค.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 2

20150528STEM_02

คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 2 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน ซึ่งจัดโดยศูนย์การพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป 13 ชั้น) ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28438 Share

พ.ค.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดความรู้เคมีสู่ชุมชน” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดความรู้เคมีสู่ชุมชน” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 ณ หมู่บ้านแก้วขวัญ เทศบาลธัญบุรี

20150503chem_02

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดความรู้เคมีสู่ชุมชน” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 ณ หมู่บ้านแก้วขวัญ เทศบาลธัญบุรี ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28124 ภาพโดย คุณเยาวมาลย์ น้อยใหม่ Share

เม.ย.
07

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภค เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน

20150405bio_06

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภค เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2558 ณ หมู่ 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27094 Share

มี.ค.
16

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 1

20150316STEM

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 1 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน ซึ่งประกอบด้วยวิทยากรร่วมดังนี้ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ ดร.มรกต พุทธกาล อ.อิศราภรณ์ เทียมศร อ.โอม สถิตยนาค อ.เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง และ อ.ปองพล นิลพฤกษ์ ซึ่งจัดโดย ศูนย์การพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 10.45 – 12.15 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ …

Continue reading »

ม.ค.
21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำไวน์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ”

20150118chem_07

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำไวน์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ” ให้กับบุคคลทั่วไป ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ ห้อง L-1,L-2 ห้อง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25528 Share

ธ.ค.
03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องมือคุณภาพ ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma)

20141123_Physic_07

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือคุณภาพ ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถิติในองค์กร ที่มีชื่อว่า Six Sigma เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานในวิชาชีพ โดยมีอาจารย์ นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24921 Share

ส.ค.
27

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

KM20140826_10

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 ได้แก่ กลุ่มการจัดการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนแบบ STEM และ กลุ่ม การบูรณาการด้านงานวิจัยกับการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1306 และห้องประชุม SC1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23439 Share

ส.ค.
21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

20140821KM

Share

ก.ค.
01

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสารเคมีในชีวิตประจำวัน

chem_08

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสารเคมีในชีวิตประจำวัน เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องสารเคมีและความปลอดภัย และการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีจากสมุนไพร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ เทศบาลธัญบุรี ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทมุธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21969 Share

Older posts «

» Newer posts