Tag Archive: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

มิ.ย.
16

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM (Sciences, Technology, Engineering and Mathematics Education)

stem_28

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM (Sciences, Technology Engineering and Mathematics Education) ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.รชยา ศรีสุริฉัน ตัวแทนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายเรื่อง “STEM Education” ให้กับตัวแทนคณาจารย์จากภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM และสามารถใช้เป็นแนวในการปฏิบัติได้จริง ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21605 Share

เม.ย.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

sci_139

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติในเรื่องการป้องกัน อัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทรัพยากร งบประมาณ และลดความเสี่ยง โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ จากสถานีดับเพลิง เทศบาลตำบลธัญบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20882 Share

ก.ค.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)

2013july24-1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ครั้งที่ 1/2556 โดยทำการถ่ายทอดความรู้จากการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย มาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ เพื่อให้บุคลากรสายผู้สอนในคณะฯ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบ การเรียนการสอน และการวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมควร สนองอุทัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการจัดทำ KM ในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 ณ บ้านผางามรีสอร์ท อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ภาพโครงการเพิ่มเิติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6931 Share

ก.ค.
17

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรในชีวิตประจำวันสู่ชุมชนบ้านธัญญหญิง

chem_56

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการด้านบริการวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรในชีวิตประจำวันสู่ชุมชนบ้านธัญญหญิง” ในวันที่ี 2 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิง บ้านธัญญหญิง จังหวัดปทุมธานี ภาพโครงการเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6769 Share

ก.ค.
01

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

sci-2013July01-1

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบริการวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ร่วมกับ เครือข่ายคนคลองห้า…รักสุขภาพ เพื่อให้ความรู้และแนะนำการผลิตน้ำหมักชีวภาพ แก่ชาวบ้าน ณ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2556 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6138 Share

พ.ค.
21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) (ระยะที่ 4)

banner_s21-05-56_2

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้  (Knowledge Management : KM)  (ระยะที่ 4)  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Share

พ.ค.
20

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์

banner_s20-05-56_1

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ ชุมชนมุสลิม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=4776 >> ดาวน์โหลดรายงานการดำเนินโครงการ  : <<   Share

เม.ย.
23

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) (ระยะที่ 3)

23_04_56

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้  (Knowledge Management : KM)  (ระยะที่ 3)  เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน   พ.ศ. 2556  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช  ห้องประชุม SC1306  ห้องประชุม  SC1307 และห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ การเรียนการสอน  การบริการวิชาการ และการบริหารงาน  มาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายในคณะฯ ต่อไป <<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>> Share

เม.ย.
03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

banner_s10-04-56_9

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <<Gallery ภาพกิจกรรม>> Share

เม.ย.
03

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)

banner_s10-04-56_6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1306 ห้องประชุม 1307 และห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมองค์ความรู้ืด้านต่างๆ ได้แก่ การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการบริหารงานภายในคณะฯ มาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในคณะฯ <<Gallery ภาพกิจกรรม>> Share

Older posts «

» Newer posts