Tag Archive: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ก.ย.
05

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารเคมีในชีวิตประจำวัน

sci_26

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารเคมีในชีวิตประจำวัน” โดยมีการจัดทำ “ผลิตภัณฑ์แชมพูบอระเพ็ดและผลิตภัณฑ์สบู่เหลว” และ “ผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงและผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำ” ให้กับบุคลากรในบ้านธัญญหญิง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม พ.ศ.2555 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เข้าอบรมได้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการดำเนินชีวิต มีความรู้ความเข้าใจและมีความระมัดระวังในการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือภายในองค์กร ตอบรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ส่งเสริมให้มีบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชน >> ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15010 << >> ดาวน์โหลดรายงานการดำเนินโครงการ : << Share

ก.ค.
07

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการการประกันคุณภาพ และการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการการประกันคุณภาพ และการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ทุกระดับ มีความรู้และความเข้าใจ ในการจัดทำองค์ความรู้ ทั้งด้านการเรียนการสอน และบริหารจัดการระบบการทำงานให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามสภาวการณ์ในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถนำองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการมาบูรณาการให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อนและประหยัดทรัพยากรของคณะฯ ทำให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร ณ ห้องประชุมวิทยบงกช และได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Outlook สำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ณ ห้องปฏิบัติการ SC1813 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13771 Share

พ.ค.
22

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำกิจกรรมนักศึกษากับงานประกันคุณภาพ

sci_71

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำกิจกรรมนักศึกษากับงานประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อปงระชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ทักษะการเขียนโครงการ หรือกิจกรรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาภาควิชา/สาขาวิชา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12631 Share

พ.ค.
11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสื่ยง ความปลอดภัย” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_166

ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไว ตัวแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากเทศบาลอำเภอธัญบุรี ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12470 Share

ก.ค.
21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี (โครงการย่อยที่ 11)

ภาควิชาเคมีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาเคมี (โครงการย่อยที่ 11)  ณ  ห้องประชุม SC1306   เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2554 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8670 Share

ก.ค.
07

การบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัิติการ เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติทางเคมี

SONY DSC

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี โดยมี รศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์  จากคณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2554 ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8648 Share

มิ.ย.
14

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์

sci4

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์  ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2554 ณ ห้อง SC1304 ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8018 Share

» Newer posts