Tag Archive: โครงการอบรม “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ”

มิ.ย.
27

โครงการอบรม “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ”

stat_66

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการอบรม “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ” จัดขึ้นโดยสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 26 -27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ซึ่งจัดเป็นโครงการบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์จากโรงเรียนมัธยม และอาชีวศึกษา จำนวน 33 คน จากจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และกรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21797 Share