Tag Archive: โครงการอบรม DNA “จิตอาสา” สู่การพัฒนาองค์กร

เม.ย.
08

โครงการอบรม DNA “จิตอาสา” สู่การพัฒนาองค์กร

20170409DNA

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรม DNA “จิตอาสา” สู่การพัฒนาองค์กร โดยได้รับเกียรติจากคุณนเรศ แสงอรุณ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาบรรยายในหัวข้อ “จิตอาสา” ศาสตร์แห่งพระราชาให้กับบุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/47809 Share