Tag Archive: โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน

ก.พ.
09

โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ประจำปี 2562

20180209sci_40

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเตรียมตัวก่อนจะจบไปเป็นบัณฑิตสู่สังคมภายนอกรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องกระจก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82453 Share

ก.พ.
03

โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ

20180203_03

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยมีคุณปิยะพร ว่องกุล จากบริษัท JobsDB.com เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการสมัครงานออนไลน์และการสัมภาษณ์งานด้วยภาษาอังกฤษ” นางสาวสุวพร ปิ่นแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนะนำวิธีการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งาน” นางสาวชนาพร พึ่งพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“เทคนิคการเข้ารับการสัมภาษณ์” และนายสุพัฒน์ สดเอียม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มตลาดแรงงานในยุค 4.0” ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59421 Share

ม.ค.
28

โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ

20180203

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 08.20–08.45 น. ลงทะเบียนหน้าห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ 08.45–09.00 น. พิธีเปิดโดย ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09.00–12.00 น. บรรยายในหัวข้อ“เทคนิคการสมัครงานออนไลน์และการสัมภาษณ์งานด้วยภาษาอังกฤษ”โดย คุณปิยะพร ว่องกุล 13.00–14.00 น. บรรยายในหัวข้อ “แนะนำวิธีการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งาน” โดย นางสาวสุวพร ปิ่นแก้ว 14.00-15.00 น. บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเข้ารับการสัมภาษณ์” โดย นางสาวชนาพร พึ่งพงษ์ 15.00-16.00 น. บรรยายในหัวข้อ“แนวโน้มตลาดแรงงานในยุค …

Continue reading »

มิ.ย.
20

โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20170620coopsci_10

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษาโดยมี ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในห้องปฏิบัติการวิจัย การใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานวิจัย การเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ และการฝึกปฏิบัติในการเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52194 Share

มิ.ย.
17

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

20170616sci_09

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52111 Share

มิ.ย.
09

โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

20170608Bio_35

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/51602 Share

ส.ค.
08

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20160806comsci_23

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กล่าวต้อนรับและบรรยายร่วมกับ อ.คงเทพ บุญมี และได้รับเกียรติจาก ดร.วัลภัช แก้วอำไพ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บ.เฟรเกรนท์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด บรรยาย หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนสายไอทีในอนาคต” และการสอบเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/39437 Share

ส.ค.
06

โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา

20160805bio_33

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา เป็นประธาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/39471 Share

ส.ค.
04

โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20160801coopsci_02

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข  ผู้ช่วยคณบดี และ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/39800 Share

ก.ค.
07

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน

20160705comsci_27

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน ให้กับนักศึกษาชั้นปีุ้ที่ 4 โดยจัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ การเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลิกภาพ และการเขียน RESUME เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง ST 1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข ให้เกียรติเป็นประธาน cr:ภาพโดย อ.ประภาส ทองรัก ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38377 Share