Tag Archive: โครงการเปิดประตูสู่ธรรมะ

มิ.ย.
17

โครงการเปิดประตูสู่ธรรมะ

IMG_1362

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเปิดประตูสู่ธรรมะ โดยพระคุณเจ้า จากวัดปัญญานันทาราม ให้โอวาทแง่คิดการใช้ชีวิตตลอดวันการคลองตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ด้านวินัย จริยธรรม คุณธรรม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่  11 มิถุนายน พ.ศ.2554 ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8040 Share