Tag Archive: โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษาและงานประกันคุณภาพ

เม.ย.
11

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษาและงานประกันคุณภาพ

sar_19

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มทักษะการทำงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษารวมทั้งประธานภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้นำนักศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะในการทำงานร่วมกับนักศึกษาในคณะฯ ตลอดจนการทำงานโดยมีหลักในการบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้นำนักศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งแนวทางในการทำงานเป็นทีม ความร่วมมือร่วมใจ ความมีจิตสาธารณะ ความเสียสละในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม  ความผลสัมฤทธิ์ของการจัดโครงการและให้ผลการดำเนินโครงการสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมตัวให้นักศึกษามีศักยภาพในการทำงานในระดับผู้นำ การเขียนโครงการให้เข้าหลักการทำกิจกรรม 5 ด้าน รวมทั้งสนองต่อการพัฒนานักศึกษา ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวมระดับภาควิชา/สาขาวิชา หรือในระดับคณะฯ ซึ่งจะเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงบวก มีเจตคติที่ดีในการทำงานเพื่อส่วนรวมและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในโอกาสต่อไป เมื่อวันที่ 7-10 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ค่ายพักแรมกองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20835 Share

พ.ค.
09

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษาและงานประกันคุณภาพ

banner_sci09_05_56_1

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดจัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษาและงานประกันคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการเขียนโครงการรูปแบบเดียวกัน และให้นักศึกษาเสริมสร้างแนวความคิดการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา Share