Tag Archive: โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม

ก.ค.
19

โครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

20180718Fablab_165

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร ในโครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทาง​วิศวกรรม​ Fabrication Lab ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จังหวัดนครปฐม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81674 Share

ก.ค.
17

โครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

20190716FABLAB

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในโครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทาง​วิศวกรรม​ Fabrication Lab ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 262 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81623 Share

มิ.ย.
18

โครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักศึกษาสาขาช่างอิเลคทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

20190617FabLab

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในโครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักศึกษาสาขาช่างอิเลคทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จำนวน 33 คน ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทาง​วิศวกรรม​ Febrication Lab ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78043 Share

มิ.ย.
17

โครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปทุมวิไล

20190615FabLab_02

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในโครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปทุมวิไล​ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทาง​วิศวกรรม​ Febrication Lab ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78006 Share

มิ.ย.
13

โครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย​

20190610FabLab_04

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในโครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย​ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทาง​วิศวกรรม​ Febrication Lab ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการ และผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78005 Share

พ.ย.
02

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับครูแกนนำในสถานศึกษา

20181101FABLAB

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดงานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับครูแกนนำในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบีบี 205 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากำลังคนด้าน SME และเป็นการยกระดับศักยภาพครูแกนนำ และวิศวกรผู้ช่วยสำหรับสถานศึกษาเครือข่าย จำนวน 45 คน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70708 Share