Tag Archive: โครงการ TYT 2019

มิ.ย.
25

โครงการ Thailand Digital Young Talent 2019

20180624depa_03

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ภายใต้โครงการ Thailand Digital Young Talent 2019 ณ สถาบันวิชาการทีโอที ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 โดยโครงการ TYT 2019 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการพัฒนา High Skill Manpower ด้านดิจิทัลของประเทศ โดยภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน เพื่อไปทำงานจริงกับบริษัท ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นตามความต้องการของบริษัทฯ ซึ่งมีบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้ทดลองใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมากับงานจริง มีรายได้ระหว่างเรียนและทำงาน และมีโอกาศได้ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาอีกด้วย ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม …

Continue reading »