Tag Archive: โครงงานวิจัย

พ.ค.
03

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562

20190502sci_177

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและโล่ห์รางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา  ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76269 Share

พ.ค.
03

โครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562

20190502sci

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถในการทำงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด แบ่งกลุ่มการแข่งขันเป็น 6 กลุ่ม คือ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และสถิติประยุกต์ ร่วมทั้งหมด 63 ทีม 18 มหาวิทยาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76268 …

Continue reading »

เม.ย.
13

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

Contest of Research Projects 2018

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 23 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์ ใบสมัคร  หลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติและข้อเสนอการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา 2 พฤษภาคม 2561 จัดส่งใบสมัคร  หลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติและข้อเสนอการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ถึงมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ ในกลุ่มเป้าหมาย 30 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2561 เปิดรับสมัครการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา โดยผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยพร้อมทั้งรายงานโครงงานวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ในรูปแบบไฟล์ ทาง e-mail : scirmutt.project@gmail.com เท่านั้น 20  พฤษภาคม  …

Continue reading »