Tag Archive: โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม

ส.ค.
09

ค่ายนวัตกรน้อยสัญจร ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

20190808Fablab

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศสตราจารย์ ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และอาจารย์ประภาส ทองรัก ดำเนินกิจกรรมตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) ของสถานศึกษาในเครือข่าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) อีกทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ จากนั้นเข้าร่วมเปิดงานค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน สำหรับค่ายนวัตกรน้อยสัญจรเป็นโครงการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น และการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ของโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานในการแก้ไขปัญหาและนวัตกรรม โดยทีมงาน RMUTT STEM Lab and Maker Space เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมแก่นักเรียน ระหว่างวันที่ …

Continue reading »

ส.ค.
06

ค่ายนวัตกรน้อยสัญจร ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

20190806Fablab

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศสตราจารย์ ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์ปิยนันทร์ เทียบสอนไชย และ อาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม ดำเนินกิจกรรมตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) ของสถานศึกษาในเครือข่าย ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อีกทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ จากนั้นเข้าร่วมเปิดงานค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน สำหรับค่ายนวัตกรน้อยสัญจรเป็นโครงการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น และการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ของโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานในการแก้ไขปัญหาและนวัตกรรม โดยทีมงาน RMUTT STEM Lab and Maker …

Continue reading »

ส.ค.
04

ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

20190804Fablab

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อ.ประภาส ทองรัก และ อ.สิริณา ช่วยเต็ม ดำเนินกิจกรรมตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) ของสถานศึกษาในเครือข่าย อีกทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ จากนั้นเข้าร่วมเปิดงานค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์เป็นประธานเปิดงาน สำหรับค่ายนวัตกรน้อยสัญจรเป็นโครงการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น และการใช้งานเครื่องมือต่างๆของโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานในการแก้ไขปัญหาและนวัตกรรม โดยทีมงาน RMUTT STEM Lab and Maker Space เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84623 Share

ส.ค.
01

ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

20190731Fablab

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อ.ประภาส ทองรัก และ อ.สิริณา ช่วยเต็ม ดำเนินกิจกรรมตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) ของสถานศึกษาในเครือข่าย ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี อีกทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ จากนั้นเข้าร่วมเปิดงานค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามเป็นปนะธานเปิดงาน สำหรับค่ายนวัตกรน้อยสัญจรเป็นโครงการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น และการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ของโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรชิ้นงานในการแก้ไขปัญหาและนวัตกรรม โดยทีมงาน RMUTT STEM Lab and Maker Space เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 …

Continue reading »

ก.ค.
27

โครงการจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร โรงเรียนบ้านนา นายกวิทยากร

20180727Fablab

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม เข้าดำเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมของโรงเรียนในเครือข่าย โรงเรียนบ้านนา นายกวิทยากร พร้อมทีมงาน วิทยากร จาก Rmutt Stem Lab and Maker Space ในการดำเนินการจัดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้งาน FabLab ในการสร้างชิ้นงาน RobotWar ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนา นายกวิทยากร จำนวน 50 คน ด้วยระบบสมองกลฝังตัว Kidbright ผลการฝึกอบรมเป็นไปตามเป้าหมายและได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และวิศวกร FabLab …

Continue reading »

ก.ค.
25

โครงการจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

20180725Fablab

ผศ.ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นนวัตกรรมแก่เด็กและเยาวชนไทย นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร โดยได้รับเกียรติจาก นายบันลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจันบุรี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82088 Share

พ.ย.
14

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับวิศวกรผู้ช่วยในสถานศึกษา

20181114FABLAB_02

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับวิศวกรผู้ช่วยในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71620   Share