Tag Archive: โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต

ธ.ค.
11

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนอุดมศึกษารังสิต

20181211sci_13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแนะแนวการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนอุดมศึกษารังสิต เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72350 Share

ส.ค.
11

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะสู่ชุมชน

20180810sci_21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะสู่ชุมชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยนักศึกษาแกนนำและนักศึกษาจิตอาสาด้านของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเป้าหมายที่ 1: โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68364 Share