Tag Archive: Big Data

ก.ค.
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

20190717Datasci

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล และคุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81423 Share

มี.ค.
15

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Knowledge Sharing by Computer Science @RMUTT)

20190315comsci_125

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Knowledge Sharing by Computer Science @RMUTT) ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “BIG DATA การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่” โดย ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และอาจารย์สุรสิทธิ์ จรัสเพ็ชร์ อาจารย์พิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน หัวข้อ “GAME DESIGN TECHNIQUE: DEPTH VS COMPLEXITY” โดยอาจารย์สรวิชญ์ โมกขาว อาจารย์โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ …

Continue reading »

เม.ย.
16

กิจกรรมสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

20150410comsci_14

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณวิภาดา จันทรทวีทิพย์ ซึ่งปฏิบัติงานตำแหน่ง Data Scientist บริษัท Teradata (Thailand) เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “Big Data” และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Cloud Computing” ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของสาขาวิชาฯ ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 8-06 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป 13 ชั้น) มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27162 Share