Tag Archive: e-office

ส.ค.
05

โครงการอบรมการใช้ e-office สำหรับผู้บริหารและบุคคลทั่วไป

20150804eoffice_10

ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมโครงการการใช้ e-office ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง ST-1809 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29872 Share

มิ.ย.
24

การอบรมการใช้ระบบ e-office สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

201506023sci_03

อาจารย์นิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ ได้ให้เกียรติ เป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบ e-office ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ SC1809 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29095 Share