Tag Archive: EdPEx

มิ.ย.
20

การประชุมเรื่อง ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรฯ และ ตัวบ่งชี้ระดับคณะฯ

DSC_7210

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเรื่อง ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรฯ และ ตัวบ่งชี้ระดับคณะฯ ที่จะนำมาใช้ในปีการศึกษา 2562 และการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78210 Share

พ.ค.
30

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)มาใช้ในการประกันคุณภาพ ระยะที่3

201905230EdPEx_05

คณบดี และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)มาใช้ในการประกันคุณภาพ ระยะที่3 ณ ห้อง smart classroom ชั้น4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี โดยมี นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ภาพจากกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77415 Share

เม.ย.
05

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

20190403EdPEx

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระยะที่ ๒ ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม Smart Classroom สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75867   Share

ส.ค.
10

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ การจัดทำกรอบของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553 ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=9121 Share